19.05.2017—11.11.2017

Medusa
Alina Szapocznikow
Anne Dressen