07.02.2020—14.08.2020
Hauser & Wirth

To Exalt the Ephemeral: Alina Szapocznikow, 1962-1972
Alina Szapocznikow